Utgångspunkten är att alla fel ska rättas och att fondbolaget ska kompensera fonden och andelsägarna så att de försätts i samma situation som om felet aldrig hade inträffat. Kompensation till andelsägarna utgår i form av nya andelar i fonden och förutsatt att kompensationen överstiger 100 kr.

För att kompensation ska utgå görs emellertid alltid en bedömning av fondbolaget om felet anses vara materiellt. Vid materiella fel ska fonden och andelsägarna alltid kompenseras om de har påverkats negativt. Fel i fondandelsvärde som inträffat på grund av att fondbolaget åsidosatt sina skyldigheter, såsom vid felaktig avgiftsberäkning eller vid placeringar av fondens medel i strid med lag eller fondbestämmelser, ska alltid betraktas som materiella.

I bedömningen av om andra fel än de som nämns ovan är materiella eller inte ska hänsyn tas till hur stora kurssvängningarna (volatiliteten) normalt är i fonden. Ju mindre svängningar fonden haft i fondandelsvärdet, desto mindre fel bör betraktas som materiella. Toleransnivåerna för hur stora felen ska vara för att anses materiella utgår från fondens riskkategori (skala 1-7). Fondens riskkategori anges i fondens faktablad och speglar fondens känslighet för kurssvängningar på marknaden. Normalt har en aktiefond en högre riskkategori och därmed högre volatilitet än exempelvis en räntefond, vilket resulterar i en högre toleransnivå.