Hoppa till textinnehållet

Hållbarhet

Vy över rapsfält

Som finansiell aktör behöver vi, tillsammans med hela den övriga finansiella sektorn, såväl nationellt som globalt, verka för en ökad positiv inverkan på samhälle, miljö och de människor som lever där vi finns. På samma sätt behöver vi arbeta för att minska vår negativa påverkan ur ett långsiktigt och hållbart perspektiv.

Därför har Sparbanken som ambition att under 2021 underteckna FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet. Det är ett sätt för oss att implementera hållbarhetsarbetet ännu tydligare i hela vår verksamhet. Genom att underteckna principerna förbinder vi oss att agera hållbart och i linje med de globala utvecklingsmål som FN tagit fram i sitt Agenda 2030-program, samt i enlighet med Parisavtalet. Läs gärna mer om FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet här.

Vi arbetar från och med 2021 även på ett tydligt sätt mot sju av de sjutton hållbarhetsmålen när det gäller att bevilja bidrag och medel till idéer, projekt och föreningar i vår region.

Våra produkter och tjänster

Vi ska fortsätta att erbjuda, samt utveckla utbudet av hållbara tjänster, exempelvis hållbart sparande i fonder. Vi ska låta hållbarhet vara en viktig faktor när vi beviljar eller avslår lån förexempelvis fastigheter, eller medverkar till olika utvecklingssatsningar. Genom att under år 2021 underteckna FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet låter vi hållbarhetsarbetet genomsyra alla delar i vår verksamhet på ett ännu tydligare sätt

Samhällsnyttan

Vi väljer vilka projekt vi är med och stöttar eller initierar. Dessa ska involvera minst ett av de globala hållbarhetsmålen, gärna fler. Vi verkar för ökad samverkan, långsiktighet och ökad medvetenhet om vad hållbarhet är i ett lokalt perspektiv.

Samarbetspartners och leverantörer

Genom att låta hållbarhet vara en viktig faktor när vi väljer leverantörer och samarbetspartners, och genom att våga välja bort och ifrågasätta, lyfter vi frågan om långsiktighet och ansvarstagande för det lokala ekonomiska kretsloppet på ett hållbart och genomtänkt sätt.

Interna insatser

Vi fortsätter att se över våra resvanor, transportmedelsval och förbrukning av olika slag. Våra medarbetare agerar med stor affärsmässighet, och väger in hållbarhetsaspekter i varje produktval, kreditprocess och möte med kund. Långsiktighet i rådgivningsmöten gör skillnad – det vet vi. 

Policy och strategi

Aktuellt

Tips för att minska resursförbrukningen

I valet av banktjänster kan vi alla hjälpas åt att minska resursförbrukningen.

  • Välj Internetbanken för betalningar istället för girobetalningar via papper.
  • Betala hellre med bankkort än med kontanter. Kontanthantering innebär många transporter av pengar mellan bankkontor, automater, butiker och värdedepåer. Om vi kan bidra till att kontanterna i samhället minskar, minskar även transporterna och utsläppen. Och inte minst risken för rån.